Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ ORAZ SKLEPU INTERNETOWEGO
www.cetbud.pl

Szanowni Państwo,

Ponieważ dbamy o Państwa prywatność i pragniemy, aby podczas korzystania z naszych usług czuli się Państwo bezpiecznie oraz komfortowo, poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych.

Spis treści

I. Postanowienia ogólne polityki prywatności

1. Definicje

2. Wstęp
3. Informacje ogólne

II. Postanowienia szczegółowe polityki prywatności
4. Odbiorcy danych osobowych Serwisu
5. Pozyskiwanie, gromadzenie, zakres oraz czynności przetwarzania danych osobowych
6. Prawa osób, których dane dotyczą
7. Mechanizm cookies, dane eksploatacyjne i analityka
8. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne polityki prywatności

§ 1. Definicje użyte w dokumencie

1. Administrator – administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej zwane „RODO” jest Firma Cetbud Sp. z o.o. z siedzibą w Łukaszów 14b, kod pocztowy 59-516 Zagrodno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000212794, NIP 6941536693, REGON 390596418

2. Użytkownik – oznacza podmiot odwiedzający Serwis Administratora, na rzecz którego zgodnie z niniejszą polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną

3. Serwis – oznacza stronę internetową wraz ze sklepem internetowym, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.cetbud.pl
4. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika
5. Formularz kontaktowy – interaktywny formularz umożliwiający Użytkownikom kontakt z Administratorem


§ 2. Wstęp

1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu (w tym potencjalnych Użytkowników) korzystających z Serwisu firmy CETBUD Sp. z o.o. dostępnego pod adresem: www.cetbud.pl. Dokument opisuje przede wszystkim podstawy oraz zakres przetwarzania danych osobowych, jak również wskazuje podmioty, którym dane są powierzane, a także zawiera informacje dotyczące plików cookies oraz narzędzi analitycznych stosowanych w ramach strony internetowej
2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest Firma Cetbud sp. z o.o. z siedzibą w Łukaszów 14b, 59-516 Zagrodno,  KRS 0000212794, NIP 6941536693, REGON 390596418, adres poczty elektronicznej: biuro@cetbud.pl

3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z zm.)
4. Administrator danych osobowych oświadcza, iż Polityka prywatności pełni rolę informacyjną, co oznacza, iż nie jest ona źródłem obowiązków dla Użytkowników Serwisu. Jej celem jest przede wszystkim określenie działań podejmowanych przez Administratora oraz opis powiązanych z Serwisem usług, narzędzi i funkcjonalności, z których korzystają Użytkownicy Serwisu np. w celu skorzystania z formularza kontaktowego czy innych działań podejmowanych w ramach Serwisu.

§ 3. Informacje ogólne

1.Administrator Serwisu dokłada wszelkich starań w celu ochrony prywatności Użytkowników Serwisu oraz wszelkich danych i informacji, które zostały od Nich pozyskane. Z należytą starannością dobiera i stosuje techniczne środki ochrony, zarówno programistyczne, jak i organizacyjne, tym samym zapewniając całkowitą ochronę przed ich udostępnieniem, ujawnieniem, utraceniem, zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją czy przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.
2. Administrator informuje, że Serwis stosuje protokół transmisji, zapewniający bezpieczeństwo przesyłania danych w Internecie, a mianowicie posiada zainstalowany protokół SSL, który jest rodzajem zabezpieczenia polegającym na kodowaniu danych przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekodowaniu po bezpiecznym dotarciu na serwer strony. Informacja wysyłana z serwera do Użytkownika jest również kodowana, a po osiągnięciu celu dekodowana.
3. Dane, które są zbierane przez Administratora przetwarzane są zgodnie z prawem, z poszanowaniem zasad przejrzystości oraz rzetelności w rozumieniu RODO, gromadzone są w minimalnym zakresie koniecznym dla wyszczególnionych celów i przetwarzane zgodnie z nimi, niepoddawane dalszemu przetworzeniu niezgodnemu z tymi celami, adekwatne i poprawne merytorycznie w stosunku do przeznaczenia oraz przechowywane w sposób umożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą. Okres przechowywania danych uzależniony jest od celu przetwarzania i ograniczony do momentu uzyskania założonego celu.
4. Administrator Serwisu na zasadach określonych w Polityce prywatności posiada dostęp do danych, może jednak powierzyć dane osobowe Użytkowników podmiotom zewnętrznym, współpracującym z Administratorem. Takie powierzenie jest możliwe wyłącznie na podstawie stosownych umów powierzenia danych osobowych, zawartych pomiędzy Administratorem a podmiotem przetwarzającym. Umowy zawierają zapis określający zakres oraz warunki przetwarzania danych osobowych koniecznych do realizacji usług. Administrator oświadcza, że współpracuje tylko z podmiotami, które gwarantują ze swojej strony bezpieczeństwo procesów przetwarzania danych osobowych poprzez wdrożenie zabezpieczeń odpowiadających wymaganiom określonym w RODO.
5. Administrator ma prawo, a także ustawowy obowiązek do przekazania informacji dotyczących Użytkowników Serwisu organom władzy publicznej np. w związku z prowadzeniem postępowań o możliwe naruszenia prawa lub podmiotom trzecim, które zgłoszą takie żądanie na podstawie obowiązujących przepisów prawa polskiego.
6. Korzystanie z usług oraz narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu, a także podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Ich podanie może być jednak konieczne do zawarcia i zrealizowania Umowy o świadczeniu Usługi elektronicznej, tym samym ich brak uniemożliwi zawarcie takiej Umowy.

7. Klient korzystający z usług i narzędzi udostępnionych w ramach Serwisu potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności, jednocześnie wyrażając zgodę (jeśli zachodzi taka potrzeba) na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z tymi postanowieniami poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów zamieszczonych w Serwisie (treści checkboxów określają cel w jakim będą wykorzystywane podane dane osobowe).

II. Postanowienia szczegółowe polityki prywatności

§ 4. Odbiorcy danych osobowych Serwisu

1. W celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu Administrator korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie koniecznym do jego zrealizowania.
2. Przykładowymi odbiorcami danych osobowych Użytkowników Serwisu są:
• podmioty dostarczające systemy do analizy ruchu na stronie internetowej
• dostawcy usług wspomagających pracę Administratora Serwisu np. dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia strony internetowej, poczty elektronicznej, hostingodawcy.
3. Odbiorcy danych (podmioty zewnętrzne) przetwarzają dane osobowe na podstawie podpisanych z Administratorem Serwisu stosownych umów powierzenia. Podmioty te gromadzą, przetwarzają, przechowują dane osobowe zgodnie z posiadanymi regulaminami i politykami prywatności.
4. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców serwisu ‘CETBUD” Administrator powierza następującym podmiotom:
a) firma hostingowa – w celu przechowywania danych na serwerze, na którym zainstalowany jest Serwis
b) firma informatyczna – w celu serwisowania oprogramowania Serwisu

§ 5. Pozyskiwanie, gromadzenie, zakres oraz czynności przetwarzania

1.Administrator pozyskuje informacje o Użytkownikach m.in. poprzez gromadzenie logów serwera, adresów IP, parametrów oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji będzie miało miejsce w związku z korzystaniem z Serwisu. Dane te nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
2. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach lub innych czynnościach podejmowanych w Serwisie, aby ułatwić korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu poprawy funkcjonalności tych usług.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu Użytkowników Serwisu.
4. W ramach prowadzonego Serwisu Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
• kontaktowania się z Użytkownikami w odpowiedzi na zapytania przesłane przez formularz kontaktowy, kontaktowania się z Użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej w odpowiedzi na przesłane zapytania, kontaktowania się z Użytkownikami w celu przedstawienia im oferty handlowej
• świadczenia usług przeglądania Serwisu, monitorowania aktywności wszystkich oraz konkretnych Użytkowników

• składania zamówienia w Serwisie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży)
• dostosowywania oferty i doświadczeń Użytkownika
• wykonania Umowy dotyczącej świadczenia Usług drogą elektroniczną,
• prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie, ułatwienia korzystania z Serwisu oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu
• ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi
• rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania
• przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy dostępnych usług.

Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego produktów oraz przesyłania informacji o nowościach, co spowoduje, że administrator będzie również przetwarzać dane osobowe w celu przesyłania Użytkownikom informacji handlowych.
5. Administrator informuje, że zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkowników: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), numer telefonu
6. Dane osobowe Użytkowników przechowywane są przez Administratora:

a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.

KONTAKT Z KLIENTEM
7. Podstawą przetwarzania danych w związku z obsługą Użytkownika, która obejmuje kontakt z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda na przetwarzanie. Jeśli po kontakcie zostanie zawarta umowa, dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit b RODO. Podstawą prawną przetwarzania po ewentualnym zakończeniu kontaktu będzie usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (stosownie do art.6 ust.1 lit. f RODO)


FORMULARZ KONTAKTOWY
8. W ramach funkcjonalności Serwisu, Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu interaktywnego formularza. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. Użytkownik może podać także inne dane, w celu ułatwienia kontaktu lub zlecenia usługi. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu obsługi zapytania, a ich niepodanie może skutkować brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
9. W celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).
10. W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności.

§ 6. Prawa osób, których dane dotyczą

1. RODO nadaje Użytkownikom przedmiotowe uprawienia, a ich wykaz zamieszczono poniżej. Przysługują one bez podania przyczyny, nie są jednak bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych. W sytuacji, gdy Użytkownik będzie chciał zrealizować któreś z przysługujących mu praw, może w dowolnym momencie przesłać oświadczenie woli na adres e-mail Serwisu lub adres siedziby Administratora.

I. Użytkownik ma prawo do wycofania, zmiany lub ograniczenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie

II. Użytkownik może wycofać swoją zgodę poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby Administratora, adres e-mail: biuro@cetbud.pl

III. Użytkownik ma prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych.

c) w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania

IV. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

§ 7. Polityka Cookies, dane eksploatacyjne i analityka

1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies (ciasteczka), które są zapisywane i przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Użytkowników Serwisu, jeśli przeglądarka internetowa na to pozwala. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2. Cookies stosowane są w celu optymalizacji procesu korzystania z Serwisu, w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania Użytkowników z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury Serwisu. Są one również niezbędne do utrzymania sesji Użytkownika po opuszczeniu przez Niego Serwisu.
3. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne (tymczasowe) – są przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
b) Cookies trwałe – są przechowywane na urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).
5. Administrator stosuje kod śledzenia Google Analytics w celu analizy statystyk strony internetowej; szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
6. Użytkownik Serwisu w dowolnym momencie, wykorzystując przeglądarkę internetową z której korzysta, może zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, w tym może zablokować możliwość gromadzenia plików cookies. Takie działanie może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług i narzędzi strony internetowej.
7. Jeśli Użytkownik podejmie decyzję, iż nie zgadza się na wykorzystywanie plików cookies w opisanych powyżej celach w każdej chwili może usunąć je ręcznie. Szczegółowa instrukcja postępowania i informacje dotyczące cookies zawarte są w menu pomocy przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzysta Użytkownik. Przykładowe przeglądarki internetowe obsługujące wspomniane pliki cookies to: Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
8. Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach Serwisu umożliwiają Użytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Użytkownika. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na przykład na stronie internetowej: http://www.youronlinechoices.com/. Udostępnianie Google Analytics informacji o aktywności w Serwisie można zablokować za pomocą udostępnianego przez firmę Google Inc. dodatku do przeglądarki dostępnego tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka prywatności zawiera odnośniki do innych stron internetowych, zaleca się zapoznanie z Politykami prywatności.
2. Powyższa Polityka prywatności odnosi się tylko do Serwisu Administratora.
3. Istnieje możliwość rozszerzenia oferty Serwisu, co tym samym stwarza możliwość zmiany treści Polityki prywatności o czym będą Państwo poinformowani stosownym komunikatem w Serwisie.
4. W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki prywatności Serwisu, prosimy o wiadomość na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej: biuro@cetbud.pl